Ban Linh Hướng

Bên cạnh Cha Linh Hướng Phong Trào: Cha Andrew Nguyễn Vũ, phong trào cũng được quý Cha Linh Hướng, các Frere và Thầy Sáu sau đây thường xuyên đến với phong trào để chủ tế hay hiệp dâng Thánh Lễ và hướng dẫn về phần tâm linh qua các bài giảng của quý Ngài trong Khóa Ba Ngày, Tĩng Tâm hằng năm, trong các đại hội Ultreya, và trong các buổi sinh hoạt của Trường Huấn Luyện hàng tháng.

 • Đức Ông Dominico Đỗ Văn Đĩnh
 • Cha Phaolo Lưu Đình Dương
 • Cha Phaolo Phan Quang Cường
 • Cha Giuse Cao Phương Kỷ, SS
 • Cha Giuse Phạm Kim Hùng
 • Cha Phêrô Nguyễn Đình Đệ
 • Cha Giuse Nguyễn Văn Thư
 • Cha Giuse Ngô Văn Thức, OP
 • Cha Thomas Lê Trung Khuê
 • Cha Phêrô Huỳnh Lợi
 • Cha Victor Trần Thảo
 • Cha Nguyễn Phong, SJ
 • Cha Giuse Vũ Liễu
 • Cha Vincente Nguyễn Đình Truyền
 • Cha Mathia Vũ Ngọc Đáng (đã qua đời)
 • Cha Dominico Đặng Duy Tôn (đã qua đời)
 • Frere Fortunat Trần An Phong
 • Thầy Sáu Joseph Huỳnh Văn Ngọc

Một số Linh Mục không ở San Jose, nhưng vì tình thương mến Phong Trào cũng đã nhận lời mời đến với phong trào đặc biệt trong tám tuần Tĩnh Huấn hằng năm của Trường Huấn Luyện:

 • Cha Giuse Phan Văn Đương (Oakland)
 • Cha Antôn Nguyễn Quốc Tuấn, OP (Stockton)
 • Cha Trịnh Tuấn Hoàng, OFM (San Francisco)
 • Cha Giuse Hoàng Văn Thuận, (San Francisco)
 • Cha Giuse Nguyễn Nam Thảo, (San Jose)

Bên cạnh quý Cha, quý Frere, và quý Thầy Sáu, phong trào cũng được sự tham dự thường xuyên trong Đại Hội Ultreya, Trường Huấn Luyện, và Khóa Ba Ngày của quý Soeurs:

 • Sr. Catharina Chu Tuyết Mai, DC - Linh Hướng của Nhóm Ra Khơi
 • Sr. Christine Hoàng Ngoan, OP
 • Sr. Anna Maria Agatha Vũ Thị Thiên Thu, LS