DANH SÁCH BAN ĐIỀU HÀNH

Chức Vụ Hình Họ và Tên Điện Thoại/Điện Thư
Cha Linh Hướng Cha Andrew
Nguyễn Vũ
avnguyen@stpatrickvn.org
Chủ Tịch Gioan
Trần Hiếu

hieutransj@gmail.com
Phó Chủ Tịch Matthew
Phan Hoàng Vương

vphan62@hotmail.com
Thư Ký Teresa
Nguyễn Chân Tú

chantu.nguyen@gmail.com
Thủ Quỹ Victoria
Vicki Lee
Vicki.Lee@ssa.sccgov.org
Khối Tiền Gioan B.
Nguyễn Nhật Tiến
(408) 515-2659
CursilloSanJose@yahoo.com
Khối Ba Ngày Giuse
Nguyễn Ngọc Phan

phan_ng@yahoo.com
Khối Hậu Giuse
Bùi Quang Hùng

buihung01@yahoo.com
Khối Truyền Thông Phêrô
Nguyễn Châu Tuấn

banbientap.cursillo@gmail.com
Trường Lãnh Đạo Giuse
Trần Văn Trung

trungtranvan@yahoo.com