HÌNH ẢNH SINH HOẠT CỦA PHONG TRÀO 2013

Tĩnh Tâm hằng năm tại St. Clare Retreat Center (tháng 1 năm 2013)
Tiệc Mừng Xuân của Phong Trào 2013