HÌNH ẢNH SINH HOẠT CỦA PHONG TRÀO 2015

Tĩnh Tâm hằng năm tại St. Clare Retreat Center 2015
Tiệc Mừng Xuân của Phong Trào 2015