HÌNH ẢNH SINH HOẠT CỦA PHONG TRÀO 2012

Tĩnh Tâm hằng năm tại St. Clare Retreat Center (tháng 1 năm 2012)
Tiệc Truyền Thống hằng năm của Phong Trào 2012
Hình ảnh Đón Tân Cursillista khóa 42 & 43