HÌNH ẢNH SINH HOẠT CỦA PHONG TRÀO 2011

Tĩnh Tâm hằng năm tại St. Clare Retreat Center (tháng 1 năm 2011)
Tiệc Truyền Thống hằng năm của Phong Trào 2011