HÌNH ẢNH SINH HOẠT CỦA PHONG TRÀO 2010

Tĩnh Tâm hằng năm tại St. Clare Retreat Center (tháng 1 năm 2010)
Hình ảnh Tôn Vinh Thánh Giá Cầu Nguyện cho Giáo Hội Việt Nam (Tháng 1, 2010)
Tiệc Truyền Thống hằng năm của Phong Trào 2010