HÌNH ẢNH SINH HOẠT CỦA PHONG TRÀO 2009

Tĩnh Tâm hằng năm tại St. Clare Retreat Center (tháng 1 năm 2009)
Tiệc Truyền Thống hằng năm của Phong Trào (tháng 2 năm 2009)
Sinh Hoạt Phong Trào tại Tuần VIII tĩnh huấn (tháng 8 năm 2009)