HÌNH ẢNH SINH HOẠT CỦA PHONG TRÀO 2008

Tĩnh Tâm hằng năm tại St. Clare Retreat Center (tháng 1 năm 2008)
Buổi Họp Trưởng Nhóm & Liên Trưởng Nhóm (tháng 6 năm 2008)
Khóa 34-VNSJ và 35-VNSJ tại Camp St. Francis (tháng 8 năm 2008)
Đón chào Tân Cursillista Khóa 34 và 35-VNSJ (tháng 9 năm 2008))
Cursillo Tại Hội Chợ Tết Trung Thu Giáo Xứ Việt Nam San Jose (tháng 9 năm 2008)
Chầu Thánh Thể và Thắp nến cầu cho Giáo Hội Việt Nam (tháng 9 năm 2008)
Lễ An Táng Cha Dominico Đặng Duy Tôn (tháng 10 năm 2008)
Picnic Giới Trẻ Cursillo "Ra khơi" (tháng 10 năm 2008)
Christmas Carolling - Giới Trẻ Cursillo "Ra khơi" (tháng 12 năm 2008)