HƯỞNG ỨNG CHIẾN DỊCH $3/NĂM CỦA PHONG TRÀO TOÀN QUỐC

Phong Trào Cursillo Toàn Quốc mời gọi mỗi thành viên tham gia chiến dịch đóng góp $3 (ba đôla)/năm để yểm trợ tài chánh cho các công việc chung của Phong Trào Toàn Quốc. Các thành viên có thể đóng góp hàng năm hoặc gộp lại đóng một lần cho nhiều năm.

  • Quý Anh Chị có thể liên lạc để đóng tiền với các chị Thủ Quỹ trong các buổi Ultreya, Trường Lãnh Đạo, Tĩnh Huấn...
  • - Victoria Vicki Lee - Phone: 408-464-5457, Email: Vicki.Lee@ssa.sccgov.org
  • Hoặc đóng trực tiếp với Văn Phòng Điều Hành Quốc Gia [Vietnamese] [English]